h1

3.Francja

 

Nauka we Francji

USTRÓJ POLITYCZNY

Konstytucja V republiki z 1958 r. (modyfikowana w 1992) wprowadziła we Francji system pół prezydencki. Głową państwa jest prezydent, który ma silną pozycję (obecnie Nicolas Sarkozy).

sarkozy

Władza ustawodawcza należy do dwuizbowego parlamentu, a władza wykonawcza do rządu i prezydenta.

Francja ma charakter unitarny oraz scentralizowany, czyli jest państwem jednolitym pod względem władzy i prawa, a władze centralne moją bardzo szeroki zakres kompetencji.

DEMOGRAFIA

Francja pod względem liczby ludności zajmuje czwarte miejsce na świecie. Jej udział w ogólnej liczbie ludności spadł, czego przyczyną było znaczne obniżenie przyrostu naturalnego zwłaszcza w okresie międzywojennym.

Przyrost naturalny (według badań z 2006 roku) wynosi 2,8 ‰. Wzrost liczby ludności jest w dużym stopniu spowodowany imigracją głównie z krajów Maghrebu, Portugalii, Turcji, Włoch, Hiszpanii i Czarnej Afryki.

Społeczeństwo tworzą w większości Francuzi (87% ogółu). Do znaczących mniejszości narodowych i etnicznych zalicza się Arabów (3%), Niemców (2%) i Bretończyków(1%) . Dominują wyznawcy katolicyzmu (76% społeczeństwa), poza którymi jedyną większą wspólnotę religijną tworzą muzułmanie (5%).

Struktura wiekowa społeczeństwa jest typowa dla większości krajów rozwiniętych: 37,9% ludności w wieku poniżej 30 lat, 16,4% w wieku 65 i powyżej. Występuje liczebna przewaga kobiet nad mężczyznami.

Przeciętna długość trwania życia mężczyzn wynosi 76 lat, a kobiet 84.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi 111 mieszkańców na kilometr kwadratowy, najgęściej zaludniony jest Region Paryski, cześć południowo – wschodnia oraz Wybrzeże Lazurowe, natomiast niska gęstość zaludnienia występuje w środkowej części Francji i na Korsyce. Dane statystyczne z 2006r.

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest jednym z elementów polityki społecznej państwa i tym samym stanowi fragment systemu zabezpieczenia społecznego. Wynika to z celów, jakie przed nią stoją: zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, przy czym pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem, a także zapobiegać powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie sami rozwiązać. Pomoc społeczna, jako element zabezpieczenia społecznego pełni rolę uzupełniającą wobec świadczeń społecznych, jej znaczenie jest związane głównie z niewypełnieniem przez rodzinę funkcji opiekuńczej i ekonomicznej wobec swych członków.

W systemie pomocy społecznej istotne są działania uwzględniające potrzeby osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych sytuacjach życiowych. Chodzi tu o rodziny dotknięte chorobą, niepełnosprawnością, rodziny niepełne, wielodzietne, czy patologiczne. W niektórych z nich współwystępują czynniki negatywne, takie jak niedostatek, bezrobocie, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, niepełnosprawność psychofizyczna.

Pomoc społeczna, jako jedna z form ochrony członków społeczności przed niedostatkiem materialnym, utrwaliła się w strukturach organizacyjnych i w świadomości społeczeństw europejskich. Ma ona swą długą tradycję i historię, choć w różnym stopniu w poszczególnych obszarach Europy realizuje się cele socjalne za pośrednictwem pomocy społecznej.

2) Aspekty opieki socjalnej regulowane są przez akty prawne. Francja, jako jedyne państwo Unii Europejskiej nie ma wpisanych w konstytucję żadnych praw socjalnych.

System pomocy społecznej we Francji (tak jak w innych krajach Europy Zachodniej) został oparty na zasadzie subsydiarności wywodzącej się ze społecznej nauki Kościoła. Według tej zasady społeczeństwo lub państwo nie powinno wykonywać tego, co jednostka może zdziałać dzięki własnej inicjatywie oraz własnymi siłami. Celem tej zasady jest umożliwienie podejmowania decyzji w jak największym zakresie już na najniższych poziomach instytucjonalnych.

Pozytywną stroną subsydiarności jest mobilizacja jednostek do troszczenia się samych o siebie, a nie zdawania się na społeczeństwo bądź państwo. Zasada subsydiarności powinna się realizować w samopomocy, ewentualnie w pomocy dla samopomocy.

3) We Francji, tak jak w większości krajów o gospodarce rynkowej, pomoc społeczna jest dziedziną zabezpieczenia społecznego, którą od pozostałych jego sfer (głównie ubezpieczeń społecznych) odróżniają następujące cechy:

po pierwsze – świadczenia z pomocy społecznej nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że nie przysługują one w sposób automatyczny, ale na podstawie łatwo identyfikowalnych kryteriów uniwersalnych. Chcąc otrzymać pomoc, osoba zainteresowana spełniająca dane kryteria, powinna się zgłosić do ośrodka pomocy;

po drugie – instytucje pomocy społecznej (administracja rządowa, samorząd lokalny czy sektor non profit) przeprowadzają kontrolę stanu dochodowego (majątkowego) potencjalnego świadczeniobiorcy. Chodzi o sprawdzenie rzeczywistych potrzeb zgłaszających się osób oraz ocenę możliwości ich samodzielnego zaspokojenia;

po trzecie – postulatem kierowanym pod adresem pomocy społecznej jest sprawne współdziałanie administracji publicznej (szczególnie miedzy szczeblami administracji rządowej i samorządowej), jak również między administracją a pozostałymi podmiotami działającymi w ramach tzw. trzeciego sektora (organizacjami społecznymi – fundacje, stowarzyszenia, czy religijnymi – świeckie inicjatywy inspirowane przez społeczną naukę Kościoła katolickiego).

4) Francja jest krajem o rozwiniętym systemie ubezpieczeń społecznych, w którym prowadzi się politykę rodzinną i mieszkaniową wspierającą gospodarstwa domowe, a system edukacji ma wymowne funkcje socjalne. Te aspekty prowadzą do tego, że pomoc społeczna, jako uzupełniający element systemu zabezpieczenia społecznego jest w efekcie niewielka zarówno zakresowo jak i znaczeniowo.

Możemy wówczas mówić o istnieniu sieci bezpieczeństwa socjalnego, co oznacza, że dotknięci ryzykiem socjalnym zawsze znajdą pomoc.

5) Realizowana przez państwo polityka społeczna obejmuje swym zasięgiem wszystkich obywateli. System ubezpieczeń społecznych wprowadzono w 1930 roku, a rodzinnych – 1932. Wszyscy zatrudnieni i pracodawcy płacą obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Zabezpieczenie społeczne jest realizowane przez 3 kasy:

kasę ubezpieczenia chorobowego, macierzyństwa, inwalidztwa, zgonów, ubezpieczenia od wypadków przy pracy i chorób zawodowych,- kasę zasiłków rodzinnych,- kasę zabezpieczenia na starość.

Zarząd finansowy sprawuje nad nimi Centralna Agencja Kas Zabezpieczenia Społecznego, a na szczeblu centralnym są powoływane: dyrekcja zabezpieczenia społecznego, generalna inspekcja spraw społecznych oraz organizacje konsultacyjne i koordynacyjne.

6)W ramach systemu emerytalnego minimum emerytalne mają zapewnione wszystkie osoby powyżej 65 roku życia. Prawo do pełnej emerytury uzyskuje się po przepracowaniu 37,5 lat. Granicą wieku emerytalnego jest ukończenie 66 lat.

Wyjątkowo można przejść na emeryturę 5 lat wcześniej lub później. Świadczenia na rzecz ludzi starych to:

-emerytury,-renty-zasiłki.

We Francji funkcjonują także tzw. kluby trzeciego wieku, które działają w ośrodkach socjalnych poszczególnych dzielnic i organizują odczyty, spotkania, tańsze bilety do teatrów, kin, wycieczki, wczasy po zniżonych cenach, a także pomoc lekarską, w zajęciach domowych, umieszczeniu w domu opieki itp.

Świadczenia na rzecz rodzin to: renta rodzinna wynosząca 50% emerytury lub renty zmarłego.

7)We Francji występuje powszechny system świadczeń na rzecz rodziny, który obejmuje wszystkich obywateli z dziećmi oraz osoby legalnie przebywające w danym kraju, posiadające dzieci na utrzymaniu. Zakresem podmiotowym tego systemu są rodziny mieszkające we Francji przynajmniej trzy miesiące.

Świadczenia mogą otrzymywać rodziny z dwojgiem lub więcej dzieci do osiemnastu lub dwudziestu lat uczących się lub niepełnosprawnych. Ogółem we Francji istnieją 24 rodzaje świadczeń na rzecz rodzimy.

Są to m.in.:

-zasiłki rodzinne-dodatkowe świadczenia na dzieci poniżej trzech lat-dodatek rodzinny-dodatek mieszkaniowy-świadczenia dla samotnych rodziców- zasiłek wychowawczy- świadczenia na opiekę nad dzieckiem w domu- zasiłek na dzieci niepełnosprawne- świadczenia dla dzieci od sześciu do osiemnastu lat w związku z rozpoczęciem roku szkolnego- zasiłek edukacyjny.

Urlop macierzyński trwa 16 tygodni po urodzeniu pierwszego dziecka, po drugim – 18 tygodni, po każdym następnym – 6 miesięcy. Zasiłek macierzyński wynosi 90% podstawowej płacy gwarantowanej. Zasiłek porodowy jest wypłacany w 3 ratach: po urodzeniu dziecka, w 9tym oraz 24tym miesiącu jego życia.

8) Opieka zdrowotna jest odpłatna, ale pacjent otrzymuje częściowy zwrot kosztów z kasy ubezpieczeniowej. W przypadku leczenia szpitalnego wynosi on 96%. Zasiłki chorobowe są wypłacane od 4 dnia niezdolności do pracy do 1 roku, a w wyjątkowych przypadkach, np. choroby społeczna – do 3 lat.

Wydatki państwa na zabezpieczenie społeczne i ochronę zdrowia w 1998 roku wyniosły 4,6% wydatków budżetowych.

Wydatki obywateli na opiekę medyczną w szpitalach prywatnych i państwowych są refundowane według ujednoliconego cennika.

Opieka medyczna odpowiada najwyższym standardom światowym, lecz obserwuje się niedostatek miejsc w szpitalach, ośrodkach dla umysłowo chorych i domach opieki dla ludzi w podeszłym wieku.

9)W polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych dąży się do tworzenia miejsc pracy i zawodowej integracji tej grupy osób na rynku pracy.

10) Hierarchia w systemie pomocy społecznej:Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Sekretariat Stanu do Spraw Socjalnych Dyrekcja Akcji Socjalnej Dyrekcje Regionalne ds. Sanitarnych i Społecznych, Inspekcja Spraw Sanitarnych i Społecznych, Dyrekcje Regionalne Zabezpieczenia Społecznego, Komisje Regionalne (koordynujące działalność instytucji prywatnych w zakresie wszelkich form świadczeń społecznych)Dyrekcje Departamentalne ds. Sanitarnych i Socjalnych, Służba ds. Pomocy Społecznej, Służba ds. Dziecka i Macierzyństwa, w tym służba pomocy społecznej dzieciom, służba prewencji ogólnej i opieki nad niedostosowanymi, służba koordynacji służb społecznych oraz inspekcja kontroli instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi i niedostosowanymi społecznie. Inne organizacje i stowarzyszenia zajmujące się określonymi dziedzinami pomocy społecznej, np. stowarzyszenie przyjaciół niewidomych

11) Zagadnieniami społecznymi i socjalnymi zajmują się m.in.:

-poszczególne ministerstwa(np. Ministerstwo Spraw Socjalnych i Solidarności narodowej, Ministerstwo Zdrowia).

-na szczeblu lokalnym – odpowiednie organy samorządu lokalnego i poszczególne przedsiębiorstwa

-organy regionalne, departamentalne oraz gminy

-partie polityczne (mają wpływ na kierunki realizowanej polityki społecznej)

-związki zawodowe (ich zadaniem jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji społecznej i ekonomicznej)

-system współdziałających instytucji zapewniających pracownikom zatrudnienie (np. Narodowa Agencja Zatrudnienia)

-resorty zdrowia i pomocy społecznej, oświaty i sprawiedliwości

-organizacje pomagające osobom niedostosowanym do życia w społeczeństwie (Regionalny Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży Niedostosowanej, Krajowy Ośrodek Techniczny dla Dzieci i Młodzieży Niedostosowanej)

-instytucje koordynujące warunki pracy (np. Koordynacyjne Komitety Regionalne ds. Bezpieczeństwa Pracy)

zakłady lecznictwa (np. psychiatrycznego)

-sanatoria

-punkty opieki nad dziećmi

-domu wypoczynku dla matek z dziećmi i rekonwalescentek

-kasy zabezpieczenia społecznego

-liczne organizacje konsultacyjne i koordynacyjne (np. Wyższe Komisja Zabezpieczenia Społecznego)

-instytucje wzajemnej pomocy na wypadek starości i bezrobocia

-instytucje zajmujące się bezrobociem (np. Centrale związkowe oraz Federacja Pracodawców)

-domy opieki

-organizacje charytatywne

-organizacje społeczne (fundacje, stowarzyszenia)

-organizacje religijne (świeckie inicjatywy inspirowane przez społeczną naukę Kościoła katolickiego),

-inne organizacje społeczne i instytucje prywatne

Podziękowania dla Oli B. Sylwii B. Beacie L. za materiały.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: